• Η ζάχαρη είναι σαν τη παιδικότητα, κάνει τη ζωή πιο γλυκιά!

  Πολιτική Απορρήτου

  1. Η ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ Α.Ε. (στο εξής αναφερόμενη ώς ΕΤΑΙΡΕΙΑ) αποτελεί εταιρεία χονδρικής και προβαίνει σε συνεργασία μόνο με Α.Φ.Μ. τα οποία ανήκουν σε νομικό πρόσωπο, νομική οντότητα, ή φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα-επιτηδευματίες (στο εξής αναφερόμενη ώς πελάτες-εν δυνάμει πελάτες). Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν συνεργάζεται με ΑΦΜ φυσικών προσώπων τα οποία δεν έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (μη επιτηδευματίες).

  Η εταιρεία συλλέγει και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ισοτόπου www.tsago.gr , λοιπών πελατών-εν δυνάμει πελατών χονδρικής για την εκτέλεση των συμβάσεων που προβαίνουν οι τελευταίοι με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 
  1.1. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τα ως άνω νομικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από εισόδημα επιχειρηματική δραστηριότητα αφορούν:
  - Επωνυμία επιχείρησης

  - Είδος καταστήματος

  - Αριθμό φορολογικού μητρώου

  - ΔΟΥ

  - Στοιχεία Διεύθυνσης καταστήματος (Χώρα, Νομός, Περιοχή, Διεύθυνση, ΤΚ)

  - Στοιχεία Διεύθυνσης καταστήματος για τη παράδοση παραγγελίας (Χώρα, Νομός, Περιοχή, Διεύθυνση, ΤΚ)
  - Στοιχεία Επικοινωνίας (Τηλέφωνο 1, Τηλέφωνο 2, FAX,  Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου)
  - Στοιχεία παραγγελιών προϊόντων

  - Ιστορικό παραγγελιών
  - Διεύθυνση IP και πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται αυτοματοποιημένα στα πληροφοριακά συστήματα (όπως π.χ. cookies)
  - Τυχόν περαιτέρω στοιχεία (πχ προτεινόμενο πρακτορείο μεταφορών κλπ.) που μοιράζονται οι πελάτες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  1.2.Τα ως άνω στοιχεία συλλέγονται και αποθηκεύονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τους κάτωθι αναφερόμενους σκοπούς μετά από συναίνεση των πελατών-εν δυνάμει πελατών:
  - Για τις αποστολές παραγγελιών οι οποίες έχουν λάβει χώρα μέσω του ισότοπου www.tsago.gr .
  - Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και την βελτίωση των υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ απέναντι στους πελάτες-εν δυνάμει πελάτες της.
  - Για την καταχώρηση των προτιμήσεων των πελατών-εν δυναμει πελατών, σχετικά με τα προϊόντα που παρέχονται στο κοινό από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

  - Για την ενημέρωση των πελατών-εν δυνάμει πελατών της.

  - Για τη δωρεάν ταχυδρομική αποστολή του εκτυπωμένου τιμοκαταλόγου της ΕΤΑΙΡΙΑΣ που απευθύνεται στους πελάτες-εν δυνάμει πελάτες της.
  - Για την εκτέλεση των συμβάσεων στις οποίες συμβάλλονται οι πελάτες και οι προμηθευτές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με αντισυμβαλλόμενο μέρος την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
  - Για την έκδοση τιμολογίων από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς τους πελάτες της.
  - Για την καλύτερη διαχείριση και ενημέρωση των πληροφοριακών συστημάτων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και για τις λειτουργικές διαδικασίες της τελευταίας.

  2.ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
   Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία περιγράφονται στην υποενότητα 1.1. συλλέγονται και αποθηκεύονται από τα όργανα και τους υπαλλήλους της «ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ Α.Ε.» και μέσω της ιστοσελίδας www.tsago.gr (ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) για λογαριασμό της Ανωνύμου Εταιρείας «ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ Α.Ε.» (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) που εδρεύει στην οδό Προόδου 2 Αιγάλεω     και εκπροσωπείται σύμφωνα με τον νόμο, με ΑΦΜ: 094265002 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών , τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: 210 3416691-2 και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας : sales@tsago.gr για τους σκοπούς που περιγράφονται στην υποενότητα 1.2.

  3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  Για τους σκοπούς που αναφέρονται στην υποενότητα 1.2. η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να μοιραστεί τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που περιγράφονται στην ενότητα 1 με τρίτους παρόχους υπηρεσιών , συμβεβλημένους με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ .
  Οι ως άνω επεξεργαστές προσωπικών δεδομένων (χάριν συντομίας ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ) λαμβάνουν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προκειμένου να επεξεργαστούν για λογαριασμό της τελευταίας και για τους λόγους που περιγράφονται στην υποενότητα 1.2. τα προσωπικά δεδομένα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται επίσης να μοιράζεται τα προσωπικά δεδομένα της υποενότητας 1.1. με τρίτους παρόχους υπηρεσιών εγκατεστημένους εντός του Ελλαδικού χώρου , της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών με τους οποίους έχει προβεί σε σύναψη ιδιωτικών συμφωνητικών και συμβατικών ρητρών για την επεξεργασία των δεδομένων κατά τον τρόπο που περιγράφεται αυτή στην παρούσα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μοιράζεται τα προσωπικά δεδομένα που έχει στην κατοχή της με τους ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 , συμπεριλαμβανομένης της προστασίας προσωπικών δεδομένων , εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων και λαμβάνει μέτρα με την σύναψη συμβάσεων , ιδιωτικών συμφωνητικών και συμβατικών ρητρών για να εξασφαλίσει την προστασία των δεδομένων των προσώπων που περιγράφονται στην ενότητα 1. 

  4. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που έχει στην κατοχή της σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της τεχνολογικής επιστήμης και των πληροφοριακών συστημάτων για την εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων που επεξεργάζεται η ίδια ως ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ και οι ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ αυτής. Τα ως άνω μέτρα συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά και μη περιοριστικά την εγκατάσταση συστημάτων προστασίας από ιούς (antivirus) από εξωτερικούς κακόβουλους χρήστες , την διατήρηση απτών και ηλεκτρονικών αρχείων και προστασίας αυτών με συστήματα φυσικής προστασίας (alarm) , την κρυπτογράφηση των στοιχείων αναφορικά με τις ηλεκτρονικές πληρωμές των πελατών προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ , την ταυτοποίηση πελατών-εν δυνάμει πελατών με την καταχώρηση του ονόματος χρήστη και προσωπικού κωδικού κατά την εισαγωγή στην ιστοσελίδα www.tsago.gr, την τηλεφωνική ταυτοποίηση στοιχείων κτλ.

  5.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ
    Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ισχύοντος νόμου για την προστασία προσωπικών δεδομένων και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 , τα φυσικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα μετά από γραπτή δήλωση και εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος να λάβουν γνώση των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ και οι ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ, τον σκοπό της επεξεργασίας, την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τους και κατόπιν αιτήματος την διόρθωση των προσωπικών τους στοιχείων όπως περιγράφονται στην υποενότητα 1.1., την διαγραφή αυτών , τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, το δικαίωμα μεταφοράς των προσωπικών τους δεδομένων σε τρίτες Εταιρείες κατόπιν αιτήματός τους, το δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και τα δικαιώματα που απορρέουν εκ του νόμου σχετικά με την δημιουργία καταναλωτικού προφίλ.
   
  6. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
    Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων κατά την επεξεργασία τους που διατηρεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ όπως περιγράφεται άνωθεν, τα φυσικά πρόσωπα δύνανται να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο ΥΠΕΥΘΥΝΟ TMHMA ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, οδός Προόδου 2 Αιγάλεω, ΑΦΜ: 094265002 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 3416691-2 email: sales@tsago.gr

  7.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
  Η συγκεκριμένη πολιτική απορρήτου και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, για δε την επίλυση τυχόν διαφορά με αφορμή την παρούσα πολιτική απορρήτου ,την ισχύ της , την ερμηνεία της και την λειτουργία του δικτυακού τόπου www.tsago.gr αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της έδρας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός της.
  Εάν κάποιος όρος στην πολιτική απορρήτου κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει , χωρίς όμως να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

  8.www.tsago.gr και παιδιά
  Το www.tsago.gr και η εταιρεία Τσαγκογέωργας δεν απευθύνεται σε παιδιά και πρέπει να είσαι τουλάχιστον 18 ετών εκπληρώνοντας τις προυποθέσεις της παραγράφου 1, για να χρησιμοποιήσεις τις υπηρεσίες μας.  

  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων:
  H ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της.
  Η ιστοσελίδα www.tsago.gr είναι απλή και φιλική στη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών-εν δυνάμει πελατών της.
  Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό εσείς, ο πελάτης μας, να καταλάβετε ότι πρέπει να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς.
  Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα www.tsago.gr, τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας.
  Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας και των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

  Γενικά:
  Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους πελάτες-εν δυνάμει πελάτες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από το www.tsago.gr, προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους.
  Οι πληροφορίες που συλλέγει το www.tsago.gr μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την εταιρεία.
  Το www.tsago.gr δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με το www.tsago.gr τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους πελάτες-εν δυνάμει πελάτες του.

  Συγκέντρωση πληροφοριών:
  Το www.tsago.gr σχεδίασε την ιστοσελίδα του έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν.
  Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν με προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας ή να στείλουν email στο www.tsago.gr.

  Χρήση των Πληροφοριών:
  Το www.tsago.gr συλλέγει τρείς τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες:
  - Στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης.
  - Στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το www.tsago.gr.
  - Στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης πλατφόρμας (εφαρμογές IOS, Android, Facebook, Google κ.λ.π).

  Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί η επωνυμία, η εταιρική διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός, η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας σας, το τηλέφωνο της εταιρείας σας και τα λοιπά στοιχεία όπως αναφέρονται λεπτομερώς στη παράγραφο 1.1 .
  Το www.tsago.gr κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της οποιασδήποτε φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με:
  - Την παράδοση της παραγγελίας.
  - Για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση.
  - Για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από το www.tsago.gr.

  - Για την άφιξη κωδικών που ήταν σε έλλειψη.
  - Ειδικές προσφορές του www.tsago.gr.

  - Για τη δωρεάν ταχυδρομική παραλαβή του εκτυπωμένου τιμοκαταλόγου της ΕΤΑΙΡΙΑΣ που απευθύνεται στους πελάτες-εν δυνάμει πελάτες της.

  Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από το www.tsago.gr στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@tsago.gr

  Πρόσβαση στις Πληροφορίες:
  Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας, απαιτεί τη συλλογή προσωπικών στοιχείων, για τη τιμολόγηση, παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους του www.tsago.gr για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.
  Το www.tsago.gr απαιτεί από τους υπαλλήλους του, κατά το μέγιστο δυνατόν, να παρέχουν στους πελάτες-εν δυνάμει πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

  Cookies:
  Το www.tsago.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του.
  Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το www.tsago.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.
  Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.
  Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας.
  Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.tsago.gr.

  Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών:
  Το www.tsago.gr επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στο www.tsago.gr.
  Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το www.tsago.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα.
  Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη το www.tsago.gr θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με τον χρήστη.
  Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα, επικοινωνήστε με το www.tsago.gr μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@tsago.gr ή χρησιμοποιήστε τη σελίδα του λογαριασμού σας εφόσον είστε εγγεγραμμένος χρήστης στο www.tsago.gr .
  Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία των κωδικών πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.

  Περιοδικές Αλλαγές:
  Συνεχώς το www.tsago.gr επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική.
  Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

  Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει τοwww.tsago.gr
  Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.